fbpx

Általános Szerződési Feltételek

I. Általános információk

 1. Szervező adatai: 
  • Cégnév: Idea Holding Kft.
  • Székhely: 1012 Budapest, Márvány u. 17.
  • Cégjegyzékszám: 01 09 999006
  • Adószám: 24271040-2-41
 2. Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
  • Telefonszám: +36 – 30 – 242 – 9778
  • E-mail: info@kidspirit.hu
  • Honlap: kidspirit.hu

II. Az ÁSZF célja tárgya, személyi és időbeli hatálya

 1. Az ÁSZF célja a tárgyi hatálya alá tartozó szolgáltatásokra és azok igénybevételére vonatkozó egységes feltételrendszer rögzítése, valamint a személyi hatálya alá tartozók közötti jogviszony szabályozása.
 2. Az ÁSZF tárgyi hatálya Szervezőnek a jelen ÁSZF alapján nyújtott táboroztatások, (továbbiakban Szolgáltatás) szervezésére és lebonyolítására terjed ki.
 3. Az ÁSZF személyi hatálya alá tartoznak: a Szervező, a Táborozó és a Táborozó törvényes képviselői, továbbiakban Szülő, Megrendelő, együttesen Felek)

III. Általános rendelkezések

 1. A táborokra történő Jelentkezési lap benyújtásának feltétele, hogy Szülő, Megrendelő magára nézve kötelezően elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, amelyről a jelentkezés menete folyamán jognyilatkozatot tesz. Szülő, Megrendelő az ÁSZF elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Táborozó, számára az ÁSZF releváns részeit elmagyarázza. 
 2. A foglalás elküldése fizetési kötelezettséget von maga után. A Szervező megrendelést elfogadó kifejezett nyilatkozata hiányában a Szülő, Megrendelő és a Szervező között nem jön létre szerződés.
 3. Szervező az Általános Szerződési Feltételeket a hatályos jogszabályok előírása szerint a honlapja (www.kidspirit.hu) nyitó oldaláról elérhető módon, annak hatályba lépése napjának egyértelmű feltüntetésével teszi közzé, a felhasználók számára elmenthető és kinyomtatható formátumban.
 4. Az ÁSZF és annak esetleges módosításai a Szervező honlapján, (www.kidspirit.hu) a honlapra történő feltöltés időpontját is tartalmazó kihirdetéssel lépnek hatályba. A módosítások nem érintik a korábbi (módosítást megelőző) ÁSZF hatálya alatt megkötött ügyletek tartalmát.
 5. Az online foglalási rendszer használatához szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, az adatokat a Szervező csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben kezeli és használja fel. Az Adatvédelmi Szabályzat a következő linken érhető el: https://kidspirit.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/

IV. A jelentkezés menete, szerződéskötés 

 1. A Szervező által szervezett táborokra csak a www.kidspirit.hu honlapon kitölthető Jelentkezési lappal lehet jelentkezni.
 2. A felek között a szerződés a honlapon található Jelentkezési lap Szülő általi kitöltését követően a Szervező által küldött visszaigazolással jön létre. A Felek között ilyen módon létrejött szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül.
 3. A jelentkezési lap kitöltésével a Táborozó, illetve Szülő, Megrendelő tanúsítja az ÁSZF megismerését és elfogadását. Szervező a jelentkezés elfogadását elektronikusan igazolja vissza. 
 4. Az egyes táborok és programok pontos kezdő időpontját, időtartamát, az azokon nyújtott szolgáltatások meghatározását, és a részvételi díj összegét a Szolgáltató honlapján közzétett tájékoztató tartalmazza.
 5. A szóban leadott foglalás és megállapodás nem minősül szerződéskötésnek, illetve ilyen módon a szerződés módosítása sem lehetséges. Az időjárás függvényében a programváltoztatás jogát a Szervező fenntartja.

V. A szolgáltatás díja, a fizetés menete

 1. A Szolgáltatás vételára a Jelentkezési lapon és a táborok részletes leírásánál feltüntetett díj.
 2. A Jelentkezési lap kitöltését követően Szervező e-mail útján megküldi Szülő, Megrendelő részére a visszaigazoló e-mailt, amely tartalmazza a pontos fizetési határidőt és a fizetési lehetőségekre vonatkozó tudnivalókat. 
 3. A Szülő, Megrendelő vállalja, hogy a Táborban való részvétel díját a visszaigazoló e-mail megküldését követő 5 napon belül – de legkésőbb a kiválasztott turnus indulása előtt 10 munkanappal – átutalja az alábbi bankszámlaszámra. 
  • GIRO bankszámlaszám: 10300002-10595239 – 49020016
  • IBAN: HU86 10300002-10595239 – 49020016
  • SWIFT kód: MKKBHUHBXXX 
 4. A részvételi díjat átutalással vagy személyes bankfióki befizetéssel lehet megfizetni fenti bankszámlaszámra. A bankfiókban történő személyes befizetés, illetve az átutalás során a közlemény rovatában fel kell tüntetni a jelentkezés visszaigazolásában szereplő tábor nevét, a turnus dátumát, és a gyermek nevét. Az ennek elmulasztásából vagy a közlemény hibás feltüntetéséből eredő károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, a károkat és a többletköltségeket a Szülő, Megrendelő viseli.
 5. A Szülő, Megrendelő a Táborban való részvétel díját a Szervezőnek személyesen készpénzben is befizetheti. Személyes találkozóra való időpont egyeztetés érdekében a Szervező telefonszámáról és címéről a honlapon (www.kidspirit.hu) tájékozódhat. 
 6. A fizetési határidő be nem tartása esetén Szervező a megrendelést lemondottnak tekinti.
 7. Szervező a részvételi díj megfizetésére részletfizetési lehetőséget is biztosít, mely esetben a Szülő, Megrendelő a részvételi díj teljes összegéből 40.000 Ft-ot banki átutalással az V/3. pontban feltüntetett bankszámlaszámra teljesít, a fennmaradó részét pedig a kiválasztott turnus indulásáig, legkésőbb a helyszínen fizeti meg személyesen vagy a megadott bankszámlaszámra történő átutalással. 
 8. Szülő, Megrendelő részletfizetési szándékát a Jelentkezési lapon jelezni köteles. 

VI. Lemondás, módosítás, megbetegedés

 1. A Szervező lehetőséget biztosít a Szülő, Megrendelő számára, hogy a részvételi szándékát módosítsa, a Táborban történő részvételt lemondja. A megállapodás lemondása, illetve módosítása az alábbiak szerint történhet:
  • Lemondás: Amennyiben a Szülő, Megrendelő a kiválasztott turnus kezdőnapja előtt legalább 10 munkanappal lemondja a Táborozó részvételét, a Szervező a Tábor díjának 50%-át visszafizeti a Szülő, Megrendelő részére. Amennyiben a lemondási szándékot a Szülő, Megrendelő a fenti időpontnál később jelzi, a Szervezőt a Tábor teljes díja megilleti. 
  • Módosítás: Amennyiben a Szülő, Megrendelő a kiválasztott turnus kezdőnapja előtt legalább 10 munkanappal jelzi a módosítási szándékát, abban az esetben pótdíj fizetése nélkül, egy másik időpontban a szabad helyek függvényében módosítható a jelentkezés. Ilyen jellegű módosításra a Szervezők egyszer tudnak lehetőséget biztosítani. A megjelölt időpont után érkezett módosítási szándék plusz napidíj (3000 Ft/nap) megfizetése mellett lehetséges.
  • Megbetegedés:Mind a Tábor kezdete előtt jelzett betegség,(amennyiben a kiválasztott turnus kezdőnapja előtt kevesebb, mint 10 nappal történik a bejelentés) mind pedig a Tábor időtartama alatt történő betegség esetén a Szervező a kimaradt napok napi díjának (3000 Ft/nap) plusz befizetése mellett, felajánl egy másik turnust a kimaradt napok pótlására. Amennyiben a Szervező nem tud pótlásra lehetőséget biztosítani, akkor a napi díj levonásával időarányosan téríti a részvételi díjat.
 2. Szervező lemondásként, módosításként kizárólag írásos (levélben vagy e-mailben küldött) értesítést fogad el.
 3. Szervező jogosult a fenti feltételektől méltányossági alapon eltérni.

VII. Felek jogai és kötelezettségei

 1. Szolgáltató köteles a Szerződésben és a táborok részletes leírását tartalmazó dokumentumban foglalt szolgáltatást teljesíteni.
 2. Szülő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Szervező nem teljesíti a vállalt szolgáltatást. Azonban Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előzetes tájékoztatás alapján a szolgáltatást részben vagy egészben megváltoztassa vagy a jelentkezést indokolt esetben visszamondja, amelyről a szolgáltatás igénybevételét megelőzően, ésszerű határidőben tájékoztatja a Szülőt, Megrendelőt. Ebben az esetben – a már megfizetett részvételi díjon felül – egyéb követelést Szülő, Megrendelő nem támaszthat.
 3. Táborozó köteles betartani a táborok alkalmával kihirdetett házirendben foglaltakat.
 4. Táborozó köteles betartani a táborozás során neki adott utasításokat. Az ezen utasítások betartásának elmulasztásából fakadó sérülésért, vagyoni és nem vagyoni károkért a Szülő, Megrendelő felelős. A Szervező által szervezett táborokon és programokon a Táborozó saját felelősségére vesz részt.
 5. Szervező jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani és a szolgáltatások nyújtását megtagadni, amennyiben:
  • Táborozó a házirendet súlyosan megszegi;
  • Táborozó nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott eszközöket;
  • Táborozó a társaival, Szervező vagy annak alkalmazottaival durván viselkedik, illetve fenyegető, sértő vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;
  • Szülő nem teljesíti a fizetési kötelezettségét.
 6. Táborozónak az őt ért kárt kötelessége azonnal jelenteni a tábor vezetőjének, és minden szükséges információt a rendelkezésre kell bocsátania, amely a káreset tisztázásához szükséges.
 7. A táborok során használt eszközök és helyiségek nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat a kárt okozó Táborozó Szülője, köteles megtéríteni. Több Táborozó által közösen okozott ilyen kárért az érintett Szülők, egyetemlegesen felelnek.
 8. Az értékes tárgyak és a készpénz megőrzését Szervező nem vállalja.
 9. Szervező jogosult a táborok alkalmával marketing célokra felhasználásra kerülő fotót és videó felvételt készíteni.
 10. A Tábor az általános munkarend szerinti munkanapokon kerül megszervezésre, az alábbi napirend szerint:
  • 08:00 – 08:30 Táborozók érkezése 
  • 08:30 – 10:00 Játék
  • 10:00 – 10:30 Tízórai
  • 10:30 – 12:00 Délelőtti program szünettel egybekötve 
  • 12:00 – 13:00 Ebéd
  • 13:00 – 15:00 Délutáni program
  • 15:00 – 15:30 Uzsonna
  • 15:30 – 16:30 Délutáni program
  • 16:30 – 17:00 Táborozók átadása a Szülőnek, MegrendelőnekA Szervező fenntartja a jogát, hogy a jelen pontban megjelölt programot módosítsa (szabad kapacitás, időjárás stb. függvényében).
 11. A 10. pontban megjelölt érkezési időben a Szülő, Megrendelő a Táborozót a Tábor programjainak megfelelő öltözetben a Tábor képviselőjének átadja, és a Tábor napi programjának befejezésekor, a 10. pontban megjelölt időben átveszi. A Szülő, Megrendelő köteles legkésőbb 17:00 órakor elvinni a Táborozót a Táborból.
 12. A Szülő, Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Tábor programja magyar nyelven folyik.
 13. A Táborozók felügyeletével kapcsolatosan a Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy 15 fő Táborozóhoz 1 fő kísérőt biztosít.
 14. Szülő, Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Tábor első napján 3 napnál nem régebbi Szülői, Megrendelői, tehát törvényes képviselői egészségügyi nyilatkozattal, vagy orvosi igazolással bizonyítja annak tényét, hogy a Táborozó a táborozásnak megfelelő egészségügyi állapotban van. A Szülő, Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szervező nem vállalja az egyedi gondoskodást, illetve folyamatos felügyeletet igénylő Táborozók táboroztatását. Amennyiben a jelen pontban foglalt kérdésekben a Szülő, Megrendelő előzetesen nem, vagy nem teljes körűen, illetve a valóságnak nem megfelelően tájékoztatja a Szervezőt, azt semmiféle felelősség nem terheli.
 15. Amennyiben a Tábor ideje alatt a résztvevő Táborozó megbetegszik, a Szülő, Megrendelő köteles ennek tényéről a Szervezőt vagy munkatársát haladéktalanul értesíteni és a Táborozót annak teljes gyógyulásáig a Táborba nem viheti. Amennyiben a Táborozónak a Tábor programja alatti felügyeletét ellátó személy a Táborozó megbetegedését észleli, a Szervező haladéktalanul értesíti a Szülő, Megrendelőt, aki köteles a Táborozót a Táborból elvinni. Megkezdett turnus esetén a betegség miatt kimaradt napok pótlására a Szervező kizárólag pótdíjfizetés mellett biztosít lehetőséget, melynek díja 3.000 Ft / nap.
 16. A Szervező a Táborozó felügyeletéért felelősséget vállal, amely azonban nem terjed ki olyan esetekre, melyek a felügyelet körén kívül esnek (pl: ruhaszakadás stb.) vagy olyan esetekre, amikor a Táborozó az ő felügyeletét ellátó személy utasításait megtagadja. 
 17. A Szülő, Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szervező a Táborozó által a Táborba hozott eszközökért, értékekért nem vállal felelősséget (pl. mobiltelefon, fényképezőgép, zenelejátszó stb.)
 18. Mind a Táborozó, mind a Szülő, Megrendelő köteles betartani az Kidspirit belső szabályait és a csoportot irányító személy utasításait.

VIII. Panaszkezelés

 1. Amennyiben a felhasználónak a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban panasza van, úgy azt postai levél útján Szervező 1012 Budapest Márvány utca 17. szám alatti székhelyére jelentheti be.
 2. Szervező a panaszt kivizsgálja és annak eredményéről legkésőbb 30 napon belül tájékoztatja Panasztevőt. Amennyiben a Panasztevő a panasz kezelésével nem elégedett, úgy békéltető testülethez fordulhat.
 3. A békéltető testület eljárásának feltétele, hogy a Panasztevő megkísérelje rendezni a vitát közvetlenül a Szervezővel, ennek eredménytelensége esetén lehet igénybe venni a békéltetést. A testület hatáskörébe tartoznak a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos fogyasztói jogviták. A jogvita esetén a Szervező székhelye szerint illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület.
  • A Budapesti Békéltető Testület székhelye:1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. 
  • Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. 
  • E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
 4. A Felek a szerződésből eredő jogvitájukat egymás közötti egyeztetéssel békés úton törekszenek megoldani. Amennyiben a jogvita rendezése bíróságon kívül nem vezet eredményre, úgy a Felek kikötik a Szervező székhelye szerint illetékes, az ügyre hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét

IX. Záró rendelkezések

 1. Szervező a személyes adatok kezelését az Adatvédelmi Szabályzatában foglaltak szerint végzi, mely honlapján (www.kidspirit.hu) elérhető.

 2. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, illetve az adott kérdést szabályozó egyéb magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2020. május 20. 

Kitűzés a Pinteresten