A KidSpirit (IDEA Holding Kft.) „Húsvéti rajzverseny” elnevezéssel nyereményjátékot szervez.

Rajzverseny időtartama: 2023.04.04 - 2023.04.17.
Nevezés helyszíne: Hegyvidék Bevásárlóközpont - 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11.
Szavazás felülete: KidSpirit Facebook oldala - https://www.facebook.com/KidSpirit
Nyeremények átvétele: Hegyvidék Bevásárlóközpont - 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 111.

1. A Játék szervezője
A KidSpirit (IDEA Holding Kft., székhely: 1012 Budapest, Márvány utca 17. cg.: 01 09 999006, a továbbiakban: “Szervező”) “Húsvéti rajzverseny” játékot indít.
A nyeremények felajánlását és átadását végzik:
Odu Store Kft. (székhely:1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11-12., cg.:01 09 388165)
Fressnapf-Hungária Kft. (székhely:1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/B, cg.:01 09 709539)
Játéksziget Kft. (székhely: 1119 Budapest, Andor utca 21., cg.:01 09 695848)

2. A Játékban részt vevő személyek
A játékban magyarországi lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a 7-es pontban meghatározott kizáró feltételek hatálya alá nem eső kiskorú természetes személy („Játékos”) vehet részt, aki a Játék időtartama alatt az adott foglalkozás egyikén részt vett és pályázati anyagot nyújtott be.
A pályázat beküldésének menete és érvényességének feltétele, hogy a Játékos adatainak kezeléséhez a Szülő/Törvényes képviselő kifejezett hozzájárulását adja oly módon, hogy a nevét, e-mail címét és a további szükséges adatokat megadja a rajzverseny programot vezető felelősnek.
1. Szülőként/Törvényes képviselőként hozzájárul a Játékos személyes adatainak kezeléséhez a Játékban történő részvétel céljából,
2. megadja a Játékos nevét,
3. megadja, hogy melyik kategóriában (óvodás (3-5 év), alsó tagozatos (6-9 év),
nagyok (10+ év)) indul a Játékos,
4. megadja a Szülő/Törvényes képviselő nyeremény átvételének egyeztetéséhez
szükséges személyes adatait (e-mail cím).

2.2. A sikeres részvételhez szükséges, hogy az adott Játékos tekintetében a fent megnevezett összes feltétel teljesüljön. A Játékos adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás elmaradás esetén a pályázat érvénytelennek minősül!
2.3. Az e-mail cím megadásával minden Szülő/Törvényes képviselő automatikusan hozzájárul, hogy az általa beküldött pályaműveket a Szervező saját felületein (Facebook oldal) a Játékos nevének feltüntetésével közzétegye.
2.4. Egy Játékos a játék időtartama alatt legfeljebb 1 darab pályaművel nevezhet.
2.5. A rajz nem tartalmazhat másokat sértő, ízléstelen ábrázolást, illetve nem sértheti más személy szerzői illetve személyiségi jogait, vagy a közérdeket. A Szervező fenti szabályai illetve a játékszabályzatban rögzített feltételek mentén – indoklás nélkül - a rajzot vissza is utasíthatják.
2.6. Az elkészített rajznak saját szellemi terméknek kell lennie, más nevével, rajzával, vagy egyéb kapcsolódó adattal való visszaélés esetén a rajzot érvénytelennek tekintjük, és töröljük a játékból. Amennyiben a Játékos magatartása bármilyen módon jogsértő, úgy a felelősséget ezzel kapcsolatban köteles önállóan viselni.
2.7. A Szülő/Törvényes képviselő pályázatban történő részvételével – a jelen 2. pontban foglaltak teljesülésével – kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Játékos az általa beadott rajzai közlésre kerüljenek a https://www.facebook.com/KidSpirit Facebook oldalon azzal, hogy a Szervező a rajzok tekintetében a későbbiekben a megjelenítés hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz való közvetítésére és forgalmazására, valamint a felhasználás egyéb módjára kiterjedően felhasználhatja - a szerző megfelelő megjelölése mellett, amennyiben azt igényli - saját kiadásaiban, online felületein, illetve saját portfóliójában az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint. Játékos kijelenti, hogy a rajzoknak a Játék során, a https://www.facebook.com/KidSpirit Facebook oldalon való közzétételéért sem előre, sem pedig utólag semminemű ellenszolgáltatásra nem jogosult és ilyen jellegű igényt vagy követelést nem támaszthat a Szervezővel.
2.8. A Játék során három kategóriában osztanak ki díjakat: - Óvodás kategória - Alsó tagozatos kategória - Nagyok kategória
2.10. A jelen Játékszabályzatnak mind tartalmilag, mind formailag megfelelő rajzok közül külön-külön, minden kategóriában 9 nyereményt oszt ki a 4. pontban foglalt nyeremények közül.

3. A Játék leírása
A Hegyvidék Bevásárlóközpontban 2023.04.04-06-ig a Szervező kézműves foglalkozást tart. A program alatt a Játékosoknak lehetőségük nyílik “Húsvéti nyúl és barátai” témában rajzokat készíteni és nevezni a Játékba. A nevezett pályaműveket 2023.04.07-én Szervező feltölti a saját Facebook oldalára. A legtöbb like-ot kapó pályaművek alkotói nyereményben részesülnek. A Szervező, a játék lezárását követő munkanapon, 2023.04.17 11:00-kor megállapítja a nyerteseket és közzéteszi kommentben a nyertes fotók alatt. A játék ideje alatt a képek alatt beérkezett kommentek nem vesznek részt a játékban.
A nyereményt terhelő adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban a Játékkal összefüggésben felmerülő egyéb költségek a Játékost terhelik (pl. internetes adatforgalmi díjak, a nyeremény átvételével járó esetleges további költségek).
  
 A nyertes Játékosok Szülő/Törvényes képviselőinek lehetősége lesz adataikat megadni, a Szervező emailben értesíti a nyerteseket. A nyereményeket a Játékos személyazonosságát igazoló dokumentummal a Hegyvidék Bevásárlóközpontban található kijelölt üzletekben tudják átvenni a sorolástól számított ötödik napon belül, előre egyeztetett időpontban. A nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre át nem váltható.
Abban az esetben, ha a nyertes Szülő/Törvényes képviselője nem válaszol a Szervező nyereményről szóló értesítésére és nem veszi át a Nyereményt a jelen játékszabályzatban meghatározott határidőn belül, akkor a Szervező haladéktalanul értesíti a pótnyertest azzal, hogy öt napon belül jogosult a Nyeremény átvételére.
A nyereményjátékban való részvétel önkéntes és ingyenes, a játékos jogosult a részvételtől a nyereményjáték teljes időtartama alatt elállni.

4. Nyeremények:
A játékot követően 9 db Nyertes és 9 db Pótnyertes kerül megállapításra.
A Nyertes a kategórián belüli legtöbb szavazatot (like-ot) kapó rajz lesz. A Pótnyertes a szavazatok alapján a második helyen végzett Játékos.
Óvodás kategória (3-5 év)
I.hely nyereménye: Szájharmonika (Odu)
II.hely nyereménye: Madár dísz (Odu)
III.hely nyereménye: Ügyességi játék (Odu)
Alsó tagozatos (6-9 év)
I.hely nyereménye: Villámválasz társasjáték (Játéksziget)
II.hely nyereménye: Recycle Rally - Szelektív Rally társasjáték (Játéksziget) III.hely nyereménye: The floor is lava társasjáték (Játéksziget)
Nagyok (10+ év)
I.hely nyereménye: AniOne My Pet & Me DIY kisemlős kunyhó (Fressnapf) II.hely nyereménye: AniOne My Pet & Me DIY kisemlős kunyhó (Fressnapf) III.hely nyereménye: AniOne My Pet & Me DIY kisemlős kunyhó (Fressnapf)
Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatban a kategóriákat indokolt esetben megváltoztassa, abban az esetben ha az egyes kategóriákban nem jön össze ugyanolyan számú Játékos. A megváltoztatott Játékszabályzatot azonnal közzéteszi Facebook (https://www.facebook.com/KidSpirit) oldalán.
   
5. Nyertes értesítése
A nyertesek Szülő/Törvényes képviselőit, a Szervező, a megadott e-mail címen értesíti.

6. Adatkezelés
A Játék során történő adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező felhívja a Játékos és Szülő/Törvényes képviselő figyelmét a Játékszabályzat és egyben az adatkezelés szabályainak figyelmes elolvasására.
A Szervező szavatolja, hogy a Játékos személyes adatainak adatkezelése mindenben a hatályos magyar jogszabályi, valamint Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú (a továbbiakban: GDPR) rendelkezések megtartásával történik.
Adatkezelő: IDEA Holding Kft.
Kezelt adatok köre: Játékos név, Szülő/Hozzátartozó e-mail cím, Játékos életkora
Adatkezelés jogalapja: a játékos nyereményjátékban való önkéntes részvétele és a játékszabályok elfogadása.
Adatkezelés jogalapja célja: a nyereményjáték lebonyolítása, kapcsolattartás a játékosokkal a játék során.
A játék felhívásban való részvétellel a hozzájárulás megadottnak tekintendő. A nyertes Játékos esetében a Szervező felveszi e-mailen keresztül a kapcsolatot és ezt követően a nyeremény átvételének az adatainak megadása önkéntes, kizárólag a Játékos Szülő/Törvényes képviselőjének a hozzájárulásával történhet.
A megadott adatokat kizárólag a szervező: IDEA Holding Kft. ismerheti meg. Az adatkezelés időtartama a Játékban nyertesek megállapításáig, a nyertes Játékos esetében az átvételig tart.
A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi e-mail címen: Rétfalvi Flóra flora@kidspirit.hu, illetve postacímen: IDEA Holding Kft. (székhely: 1012 Budapest, Márvány utca 17. Jogainak megsértése esetén a Játékos az Infotv. alapján jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni vagy – a választása szerint – a Szervező székhelye szerint illetékes Fővárosi Törvényszékhez fordulni.
Az adatkezelő az adatok kezelés, őrzése tekintetében a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el.


7. Felelősség kizárása
A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen Játékossal vagy bármely más olyan személlyel szemben, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a
       
Játékszabályzatban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban. Játékos Törvényes képviselője a tájékoztatást kifejezetten megértette.
Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot, garanciát nem vállal.
8. A Játékkal kapcsolatos egyéb tájékoztatások:
Jelen Játékszabályzatra, a Játékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.
Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben megváltoztassa. A megváltoztatott Játékszabályzatot azonnal közzéteszi Facebook (https://www.facebook.com/KidSpirit) oldalán.

Szervező

IDEA Holding Kft. 
Budapest, 2023.04.03

Ez a weboldal sütiket használ a felhasználói élmény fokozása érdekében.